مرور برچسب

ناصر فکوهی

سالهای ترامپ

سالهای ترامپ: پیش از توفان تا چشم اندازی بر جهان پساترامپ کتاب جدید ناصر فکوهی با عنوان «سال های ترامپ» به وسیله انتشارات پل فیروزه و انسان شناسی منتشر شد. این کتاب در قطع رقعی و در ۳۱۸ صفحه در مهر ۱۴۰۰ منتشر شده و شامل مقالات و گفتگوهای…

زندگانی تولستوی

گروه کتاب و رسانه رولان، رومن، زندگانی تولستوی، ترجمة ناصر فکوهی، مشهر، نشر دانش – نشر پویا، 1364، چاپ سوم، مشهد، نشر نیکا،1380، 320 صفحه + توضیحات مترجم درباره اسامی خاص و مکان های تاریخی –جغرافیایی + عکس هایی از تولستوی. دربارة…

خلاصه ای از کتاب: از فرهنگ تا توسعه

فردین منصوری از فرهنگ تا توسعه با تاکید بر مسائل توسعه، ناصر فکوهی، تهران، نشر فردوس، 1378 معرفی کتاب توسعه، توسعة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران ،‌ تهران، انتشارات فردوس، 1379، 344 صفحه. این کتاب مجموعه ای از مقالات دربارة…

همسازی و تعارض در هویت و قومیت

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1389، همسازی و تعارض در هویت و قومیت، تهران، نشر گل آذین. این کتاب که مجموعه ای ازمقالات علمی - پژوهشی نویسنده را در سال های اخیر با محوریت هویت های قومی و رابطه آنها با هویت های ملی و جهانی در بر می…