موزه خیال (۲۱): فرانسیس بیکن (۱۹۰۹-۱۹۹۲) / نقاش تنش

اگر لوسین فروید (Lucien Freud) را  نقاش از شکل‌انداختن چهره و اندام انسانی، با مبالغه بر خطوط و رنگ‌ها، چین و شکن‌ها و افزودن بر فشار هستی در واقعیتی که کالبدی انسان، بدانیم، فرانسیس بیکن (Francis Bacon) را باید نقاش چهره‌ها و…