گفتارهای عمومی(۱۳۱): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:روهینگاهای…

به اطلاع علاقمندان میرساند سی یکمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش

به اطلاع علاقه مندان میرساند سری جدید گفتارهای عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان "فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش" از سیزدهم بهمن ماه 1401 آغاز می شود و تا چهارم خردادماه 1402 ادامه خواهد یافت. در این مجموعه 15 قسمتی (جلسات 132 تا 146) به سرفصل…

گفتارهای عمومی(۱۳۰): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:بالکان:

به اطلاع علاقمندان میرساند سی امین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 29 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی(۱۲۹): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:توتسی های…

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 22 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی(۱۲۸): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:خمرهای سرخ

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 15 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی(۱۲۷): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:یهودیان اروپا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی(۱۲۶): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:چینی های منچوری…

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه اول دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۵): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: اوکراینی…

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 24  آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۴): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: روس_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۳): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:ارامنه ترکیه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه دهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…