مرور رده

گفتگوها

جایگاه ارزشهای اجتماعی در گردشگری در گفتگو با ناصر فکوهی

                                  علوم اجتماعی با بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی فضای جامعه ارزیابی بی‌کم و کاست و دقیقی از وضعیت موجود و بهترین راهکارهای عملی برای ایجاد شرایط بهینه را ارائه می‌کند. دکتر ناصر فکوهی استاد دانشکده علوم اجتماعی…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش هفتم و پایانی)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   بخش اول: فرهنگ در بستر تاریخ، تاریخ در بستر نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی فصل اول: فرهنگ و سیر دگرگونی واژگانی و مفهومی آن در تاریخ رویکرد خاص‌گرایانه به فرهنگ…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش ششم)

گفتگو با ناصر فکوهی رویکردهای اجتماعی ـ فرهنگی به جنگ و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی روش‌شناسی مطالعات جنگ آیا در حال حاضر این ادعا پذیرفتنی است که روش‌شناسی مطالعات جنگ هشت‌ساله با نظرداشت فرآیند تغییر در مناسبات…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش پنجم)

2ـ2ـ فصل دوم: کاربست رویکردهای سنتی و مدرن در مطالعه‌ی جنگ ایران و عراق 2ـ2ـ1ـ مواریث کاربرد رویکرد سنتی به جنگ ایران و عراق؛ دریافت ایدئولوژیک از فرهنگ و تاریخ جنگ مواریث رویکرد سنتی به جنگ ایران و عراق چه بوده است؟ آیا بازتولید…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش چهارم)

گفتگو با ناصر فکوهی  2ـ1ـ2ـ امکان یا امتناع کاربست الگوی نظری یکسان در تحلیل دو جنگ جهانی و جنگ ایران و عراق کم‌تر کسی را می‌توان یافت که جنگ جهانی اول را به‌مثابه یک جنگ ملی درک کند. برعکس، این جنگ را ـ که یکی از خونین‌ترین…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان شناسی (بخش سوم)

1ـ2ـ3ـ تاریخ فرهنگی؛ بازتعریف ساختار در دو مفهوم «ساختارمندی تاریخ» و «ساختارهای فرهنگی» در صورت دریافت «گیرتز»ی از فرهنگ ـ که نوعی دریافت ساختاری از فرهنگ به‌شمار می‌رود ـ چه روابط و مناسباتی میان فرهنگ و تاریخ می‌توان تعریف کرد؟ آیا…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش دوم)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   1ـ2ـ فصل دوم: رابطه‌ی تاریخ و مقولات تاریخی با نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی 1ـ2ـ1ـ ضرورت تحلیل نظام‌مند و کاربست نظریه‌های فرهنگی در تبیین رابطه‌ی فرهنگ و تاریخ…

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش اول)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   بخش اول: فرهنگ در بستر تاریخ، تاریخ در بستر نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی فصل اول: فرهنگ و سیر دگرگونی واژگانی و مفهومی آن در تاریخ رویکرد خاص‌گرایانه به فرهنگ…

جایی دیگر، روزگاری شاید بهتر

درباره مهاجرت در مدرنیته متاخر مجله آزما در گفتگو با ناصر فکوهی آیا به نظر شما  با توجه به سیل مهاجرت‌ها و گریز مغزها از جنوب به شمال و تغییر شرایط اقلیمی‌، جغرافیای سیاسی جهان تغییر خواهد کرد؟ بدون شک چنین است. اما نه تنها به…

تقلید: تراژدی جهان سوم

تقلید: تراژدی جهان سوم   1-  ما ایرانی‌ها تقریبا از صدوبیست یا سی سال پیش و آغاز نهضت مشروطیت به سمت تقلید از زندگی غربی‌ها رفتیم و این تقلید از ظواهر همچنان ادامه دارد. و این تقلید تا جایی پیش رفته که نادانسته بسیاری از الفاظ و…