مرور برچسب

علوم اجتماعی

ابهام در مناسبات دولت و علوم اجتماعی: پاداش ها و تنبیه ها

اهدای «لوح زرین سپاس» به انجمن جامعه شناسی ایران را باید به فال نیک گرفت و خوشحال بود از آنکه دولتمردان یا مشاوران مورد اعتمادشان کمابیش به این برداشت از در کشور دست یافته اند که نمی توان کشوری پیشرفته با محیط فکری و کنش اجتماعی غیر آسیب زا…

علوم اجتماعی: تهدیدها و فرصت‌ها

کنفرانس آتی انجمن جامعه‌شناسی درباره پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران، فرصتی را فراهم می‌کند که مجموعه کنشگران علوم اجتماعی یک بار دیگر بتوانند در پرتو مسائل جدیدی که در سطح ایران و به ویژه در سطح جهان، در رابطه با این علوم، پژوهش‌های…

ضرورت مطالعات بین رشته ای: گفتگو با ناصر فکوهی

1-چه ضرورت هایی مارا به سمت مطالعات میان رشته ای سوق داده اند ؟ مهم ترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت، پیچیدگی روزافزون سیستم های اجتماعی در همه ابعاد آنها و در کلی ترین مفهومی است که از این واژه می توان درک کرد. منظور من آن است که در…