مرور برچسب

بوطیقای شهر

بوطیقای شهر (۱۱۴)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه مترو بدیهی است که اتوبوس، در مقایسه با مترو، لوکس و تجملی است؛ مترو مستلزم بالا و پایین رفتن از پله‌ها و چپیدن در زیر زمین است؛ کوتاه آنکه ارزانی بلیت حمل و نقل با را با اسارت جبران کنی.…

بوطیقای شهر (۱۱۳)

پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه در روستا، کشیش دهکده، با فرایند «اعتراف» ]در کلیسا دربر ندارد؛ همه چیز با سرعت پیش می‌رود، روشن کردن ماشین و راه افتان و ترمزها، تکان‌ها، ضربات، واژگان و خاطرات؛ تاکسی در شهر مثل یک گنجه، یک…

بوطیقای شهر (۱۱۱)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه اما اتوبوس برقی نه مسیر راست را می‌پذیرد و نه پرسه‌زدن را. این اتوبوس فقط صورت ظاهر یک دستگاه مستقل را دارد و رهگذران، به صورتی بسیار خودانگیخته، با هرباری که میله‌های اتصال اتوبوس‌ برقی رها…

بوطیقای شهر (۱۰۸)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه این توصیف اگر پایه و اساسی داشته باشد برای ما نکاتی دربارۀ شاعرانۀ فضای شهری روشن می‌کند. نخست آنکه تصاویر هرگز یا تقریبا هرگز به صورتی دقیق و موبه‌مو با یکدیگر پیوند نمی‌خورند. تراس بیسترو…

بوطیقای شهر (۱۰۷)

پیر سانسو ترجمه ناصر فکوهی و زهره دودانگه اتوبوس آنقدر وقار دارد که خود را به بازیچۀ کودکان تبدیل کند و احساسی شگفت‌انگیز و جادویی برانگیزاند. نباید با رانندۀ اتوبوس سخن بگوییم. نباید پیش از ایستادن کامل اتوبوس درش را باز کنیم. باید…

بوطیقای شهر (۹۴)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه انبوه، انبوهی که دائما دوباره آغاز می‌شود، ظاهرا گاه به مکان‌هایی که دیگران از آن‌ها گذر کرده‌اند بازمی‌گردد، گویی بخواهد از سنتی پیروی کند، گویی بخواهد چیزی را که به نفع خود اوست دنبال کند. در…

بوطیقای شهر (۹۳)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه برعکس در محله‌های دیگر، در ساعتی دیروقت، اغلبِ پرسه‌زنان مشکوک به نظر می‌رسند. همۀ کسانی که جرئت نمی‌کنند در طول روز بیرون بیایند، از خانۀ خود خارج می‌شوند، هراس آن‌ها در این بوده که شناخته…

بوطیقای شهر (۷۸)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه نیروهای پلیس برعکس ثقیل و یکپارچه ظاهر می‌شوند. به سهولت می‌توان حرکات آنها و جهت مانورهایشان را حدس زد. این نیروها به خصوص وقتی ثابت هستند، احساس ثقل بیشتری را القا می‌کنند. اتوبوس‌های آنها در…

بوطیقای شهر(۷۷)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه شورشیان تعدادی از درختان را قطع می‌کنند. آن‌ها بدون بدون نفی دلایل کارکردی این انتخاب، تلاش می‌کنند معنای چنین رویکردی را تفسیر کنند. مردم در مجموع این رفتارها را نمی پذیرفتند و برخی…