واژه نامه بوردیو (۱۴): فرهنگ نامه ها

فرهنگ نامه ها «فرهنگ نامه ها ی جامعه شناسی، مردم شناسی، فلسفه و غیره- اغلب زورگویانه هستند به این علت که امکان می دهند در تظاهر به توصیف، در واقع به برخی واژگان مشروعیت بدهند؛ فرهنگ نامه ها که ابزارهایی برای ساخت واقعیتی هستند که مدعی…

بم، گذشته ما؛ بم، آینده ما

ایران، یکى از کشورهایى است که در رده هاى نخست مصیبت هاى طبیعى در جهان طبقه بندى شده است. سیل ها، زمین لرزه ها، خشکسالى ها، جنگل زدایى ها، و بیابان زایى ها در این کشور پدیده هایى بسیار رایج و به معنایى بسیار «طبیعى»اند و هرچند خطرات بالقوه و…

نگاهی بر جامعه شناسی بودریو با تاکید بر نظریه وی در حوزه سیاسی و جهانی شدن

این سخنرانی به دعوت دکتر حمید رضا جلایی پور در چارچوب دوره آموزشی یکساله حزب مشارکت، در بخش مباحث مربوط به جامعه و جامعه شناسی در نشست ششم: نظریه پردازان متاخر جامعه شناسی انجام گرفت. در این نشست که در روز پنجشنبه 9 آذر 1385 در تهران برگزار…

بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی(سخنرانی در نشست بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی)

ترجمه ناصر فکوهی این متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه 21 آبان 1385 در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این میزگرد به وسیله انجمن علمی دانشجویان گروه…

واژه نامه بوردیو(۲۴): سبک زندگی

سبک زندگی « سبک های زندگی (...) محصول عادت واره هایی هستند که در روابط متقابلشان و بر اساس قالب های عادت واره، دریافت می شوند و به نظام هایی از نشانه ها تبدیل می شوند که به صورت اجتماعی اعتبار یافته اند ( همچون «متشخص» یا «مبتذل» و…

پیر بوردیو : سانسور

یکی از مهم ‌ترین و کلیدی ترین مفاهیمی که در اندیشة اجتماعی پیر بوردیو(Pierre Bourdieu)، جامعه شناس و انسان شناس فرانسوی معاصر ، با آن سر و کار داریم مفهوم خشونت نمادین (Violence Symbolique) است. در دیدگاه بوردیو این مفهوم با مفهوم سرمایة…