مرور برچسب

پیر سانسو

بوطیقای شهر (۱۱۴)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه مترو بدیهی است که اتوبوس، در مقایسه با مترو، لوکس و تجملی است؛ مترو مستلزم بالا و پایین رفتن از پله‌ها و چپیدن در زیر زمین است؛ کوتاه آنکه ارزانی بلیت حمل و نقل با را با اسارت جبران کنی.…

بوطیقای شهر (۱۱۱)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه اما اتوبوس برقی نه مسیر راست را می‌پذیرد و نه پرسه‌زدن را. این اتوبوس فقط صورت ظاهر یک دستگاه مستقل را دارد و رهگذران، به صورتی بسیار خودانگیخته، با هرباری که میله‌های اتصال اتوبوس‌ برقی رها…

بوطیقای شهر (۱۰۷)

پیر سانسو ترجمه ناصر فکوهی و زهره دودانگه اتوبوس آنقدر وقار دارد که خود را به بازیچۀ کودکان تبدیل کند و احساسی شگفت‌انگیز و جادویی برانگیزاند. نباید با رانندۀ اتوبوس سخن بگوییم. نباید پیش از ایستادن کامل اتوبوس درش را باز کنیم. باید…

بوطیقای شهر (۹۴)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه انبوه، انبوهی که دائما دوباره آغاز می‌شود، ظاهرا گاه به مکان‌هایی که دیگران از آن‌ها گذر کرده‌اند بازمی‌گردد، گویی بخواهد از سنتی پیروی کند، گویی بخواهد چیزی را که به نفع خود اوست دنبال کند. در…

بوطیقای شهر (۹۳)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه برعکس در محله‌های دیگر، در ساعتی دیروقت، اغلبِ پرسه‌زنان مشکوک به نظر می‌رسند. همۀ کسانی که جرئت نمی‌کنند در طول روز بیرون بیایند، از خانۀ خود خارج می‌شوند، هراس آن‌ها در این بوده که شناخته…

مغزهای افسرده، دست‌های ورزیده

مغزهای افسرده، دست‌های ورزیده درباره نگونبختی و خوشبختی در این یادداشت از اصلی به نظر بدیهی در علوم اجتماعی، و نه لزوما مورد توافق سایر اندیشمندان، حرکت می‌کنیم که کمتر به آن توجه می‌شود و آن اینکه: حضور انسان در جهان، آنچه…

بوطیقای شهر (۷۸)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه نیروهای پلیس برعکس ثقیل و یکپارچه ظاهر می‌شوند. به سهولت می‌توان حرکات آنها و جهت مانورهایشان را حدس زد. این نیروها به خصوص وقتی ثابت هستند، احساس ثقل بیشتری را القا می‌کنند. اتوبوس‌های آنها در…

بوطیقای شهر(۷۷)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه شورشیان تعدادی از درختان را قطع می‌کنند. آن‌ها بدون بدون نفی دلایل کارکردی این انتخاب، تلاش می‌کنند معنای چنین رویکردی را تفسیر کنند. مردم در مجموع این رفتارها را نمی پذیرفتند و برخی…