مرور برچسب

مهاجرت

اتوپیای مهاجرت در گفتگو با ناصر فکوهی

ندا عابد تصویر: انوشه انصاری مهاجرت از آغاز زندگی بشر وجود داشته، اصولا گسترش گونه انسانی از مناطق حاره به سایر نقاط جهان را باید در دوره های مختلف باستان شناسی و به ویژه در صد هزار سال گذشته نوعی الگوی مهاجرت دانست. چه‌طور است با…

تصویر کودک و بحران مهاجرت

یافته‌شدن جسد کودکی سه‌ساله روی شن‌های ساحلی در ترکیه که فقط یکی از هزاران‌هزار قربانی موقعیت جنگ‌زده پریشان کنونی در خاورمیانه است، جهان را به واکنش‌های شدیدی واداشت. سیاست‌مداران همچون همیشه به‌سرعت بر آن شدند که با برگزاری کمیسیون‌های…

تقابل فرهنگ ها در مهاجرت و پیامدهای آن: گفتگو با ناصر فکوهی

شرق تبعات فرهنگی –اجتماعی پدیده مهاجرت که در بین ما ایرانیان روند رو به رشدی داشته است ،چیست ؟ - ابتدا بر این نکته تاکید کنم که مهاجرت های گسترده از کشور مهاجر فرست ، به ندرت پدیده هایی «طبیعی» بوده اند و در اکثر قریب به اتفاق موارد…

مهاجرت : مسئله ای همواره مطرح در جهان

ژوزف آلفرد گرینبلت ترجمه ناصر فکوهی یکی از مشخصات جوامع انسانی همواره حرکات افراد از نقطه ای به نقطه دیگر بنا بر نیازهایشان به انگیزه یا زیر فشار موقعیت های اقلیمی، اقتصادی و سیاسی بوده است. در سال 2005، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم، از…