مرور برچسب

فلسفه

فلسفه و ژورنالیسم در گفتگو با ناصر فکوهی

منیره پنج تنی در این گفت و گو می خواهیم به رابطه فلسفه و ژورنالیسم بپردازیم و به تبع آن مقوله نقد را مورد توجه قرار دهیم و البته مجله اطلاعات حکمت و معرفت را به عنوان یک نمونه عینی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. بنابراین بهتر است از تعریف…

سینما، فلسفه و اسنوبیسم روشنفکرانه: گفتگو با ناصر فکوهی

خردنامه همشهری کار ما چیزی شبیه ادای سینمای هنری و تجاری جهان را درآوردن در یک سیستم اقتصادی است که عمدتا درآمدهای خود را از رانت های نفتی کسب می کند و نه از فروش «صنعتی» یا «تجاری» فیلم و یا حمایت های علاقمندان از نوعی سینمای «هنری». به…

انسان شناسی و فلسفه: گفتگو با ناصر فکوهی

منیره پنج تنی 1) برای نخستین پرسش از شما می خواهم «انسان شناسی» را تعریف کنید؟ در ضمن اگر فکر می کنید ریشه شناسی انسان شناسی می تواند در گفت و گوی ما روشن گر باشد، آن را تعریف و بررسی کنید. تعاریف بی شماری می توان از انسان شناسی داد و…