مرور برچسب

از خودبیگانگی

درسگفتار: آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش چهارم)

 درسگفتارهای آسیب‌شناسی فرهنگی ذهنیت ایرانی / ناصر فکوهی با همکار عمار احمدی  گفتار دوم توهم خود‌کوچک‌بینی ریشه خود‌کوچک‌بینی در روابط استعماری و تداومش در روابط پسا‌استعماری یا نو‌استعماری است که عموماً در کشورهای جهان سوم با این…

عکس فوری (۲۴۱): بیگانه کامو

در «بیگانه»، شخصیت اصلی، ظاهرا آدمی «بی‌احساس» است: کسی که حتی در تشیع جنازه مادرش هم گریه نکرده؛ کسی که نه تنها یک انسان (آن هم یک عرب) را بدون هیچ دلیلی کشته است، بلکه از آن بدتر، هیچ‌گونه نشانه و تظاهری به پشیمانی از این کار…

کامو؛ بیگانه‌ای در شهر

«بیگانه» در مفهوم کامویی ِ این واژه، که در نخستین و مشهورترین رمان او می‌توانیم درکش کنیم، همیشه، بیش و پیش از هرچیز، گویای بیگانگی ِ فردی است که حاضر نباشد ریا و تزویر جامعه پیرامون خود را بپذیرد. فردی که نمی‌خواهد به کسی درسی…