مرور برچسب

آسیبهای اقتصادی

زندگی سیاسی شده است

زندگی سیاسی شده است گفت‌‌وگو با ناصر فکوهی انسان‌شناس / نشریه موفقیت / 441/ مهر 1402 حسن همایون: «زندگی» چگونه مطالبه شد؟ شهروندان ایرانی انتظار‌شان از زندگی واجد چه ویژگی‌هایی‌ است؟ پرسش از زندگی در سالی که رفت گسترده‌تر شده است؛ …

مرزهای ناپیدای جهانی‌شدن

گفتگو با مجله آزما ندا عابد کرونا نشان داد که مرز نمیشناسد آیا این ویژگی و شوکی که به جهان وارد کرد باعث حاکم شدن نوعی نگاه بین المللی در نظامهای بهداشتی حاکم نمیشود؟ سازمان‌های بهداشت جهانی، همچون نهادهای رسمی اقتصاد و سیاست…