مرور رده

کتاب‌ها

نظریه‌های بدن (بخش نوزدهم): انسان‌گرایی و روشنگری

نظریه‌های بدن/ بخش نوزدهم/ انسان‌گرایی و روشنگری / با همکاری بهنام پاشایی در مقابل نظریۀ هابزی که به بدن سیاسی و اجتماعی و برتری مطلق آن در برابر بدن طبیعی می‌پردازد، نظریۀ روسویی قرار دارد که تقریباً چند دهه بعد از آن مطرح شده است. ژان…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۱۱): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

M-O ترجمه اصغر ایزدی جیران   M M: در خویشاوندی، نماد موقعیت تبار‌‌‌شناختی مادر. مکتب منچستر (Mancheseter school): در انسان‌شناسی، گروهی از انسان‌شناسان (شامل ویکتور ترنر† و کلاید میشل) مرتبط با دانشکده منچستر که…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۱۰): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(10) فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی I-L ترجمه اصغر ایزدی جیران I شمایل، شمایلیت (icon, iconicity): در نشانه‌شناسی†، یک شمایل نشانه‌ای است که شکل فیزیکی‌اش در برخی از شیوه‌ها شبیه آنچه که…

انتشار هفتگی جلد دوم کتاب «بوطیقای شهر» (بخش چهارم)

پیرسانسو، برگردان ناصر فکوهی با همکاری زهره دودانگه بنابراین ایستگاه راه‌آهن آکنده از نوعی امر خیالین است. آیا با این خطر روبه‌رو نیستیم که بیش از اندازه این موضوع را به اثبات برسانیم؟ ما گفتیم که مکان‌های حقیقی شهری در خود امری هولناک…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۹): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

F-H ترجمه اصغر ایزدی جیران F ف (F): در خویشاوندی، نماد موقعیت تبارشناختی پدر. بازخورد (feedback): در نظریه نظام‌ها†، به سازوکاری اطلاق می‌شود که در کنش‌های حاصل یک نظام سیبرنتیک†، معمولاً هنگامی که یک تاثیر…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۸): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی D-E

D-E ترجمه اصغر ایزدی جیران D D: در خویشاوندی، نماد دختر. ساخت‌شکنی (deconstruction): اصطلاح ژاک دریدا† برای استراتژی‌ای از تحلیل انتقادی که جهت رمزگشایی از فرض‌های متافیزیکی اساسی در یک متن خاص به…

انتشار هفتگی جلد دوم کتاب «بوطیقای شهر» (بخش سوم)

پیرسانسو، برگردان ناصر فکوهی با همکاری زهره دودانگه اما چرا برای چنین درک و دریافتی باید به ایستگاه رفت، و آن‌طور که میشل بوتور پیشنهاد می‌کند، نباید یک سوپرمارکت را انتخاب کرد؟ به قول او، چیزهایی که در یکی از این مغازه‌های بزرگ…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۷): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

A-C ترجمه اصغر ایزدی جیران A جدا تبار (ablineal): خویشاوندی هم‌خونی که نه خطی† است و نه هم‌خطی. بومی (aboriginal, Aboriginal): زاده و اهل محل یا مکانی معین بودن. این واژه هنگام ارجاع به بومیان استرالیا با…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۶): فهرست نویسندگان به انگلیسی به ترتیب الفبایی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ فهرست نویسندگان به انگلیسی به ترتیب الفبایی…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۵): نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ بخش پنجم / نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی این…