مرور رده

کتاب‌ها

ما، آن ها؛ اتنوگرافی یک تردید

مرضیه جعفری پارساپژوه، سپیده (1384)، ما، آن ها؛ اتنوگرافی یک تردید، تهران: پژوهشکده ی مردم شناسی. یکی از کتاب ها و منابع موجود در زمینه ی انسان شناسی شهری، که از منابع اولیه ی کار شده در این حوزه پس از طرح و تدرس مباحث جدید انسان…

انسان شناسی شهری

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1383، انسان شناسی شهری، تهران: نشر نی، 608 صفحه. در ساختار کتاب حاضر منطقی به کار گرفته شده است که بنا بر آن نخست رویکردی انسان شناختی – تاریخی در نظر بوده است که در آن منشاء و تحول شهرها از ابتدا تا…

سال های گورباچف

گروه کتاب و رسانه بتلهایم، شارل، 1381، سال های گورباچف، «انقلاب سوم» یا پرسترویکا، موخره بتلهایم بر ترجمه فارسی «محکومان» و «حاکمان»، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 259 صفحه. کتاب حاضر با عنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا موخره ای است…

محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)

گروه کتاب و رسانه بتلهایم، شارل، 1381، محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 391 صفحه. استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در…

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1383، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی ، تهران، نشر نی، 474 صفحه. رویکرد اساسی مورد استفاده در کتاب حاضر به موضوع نظریه، رویکردی سه گانه بوده است: تاریخ، انسان ، اندیشه. در نخستین رویکرد، نظریه در…

توسعه و انسان شناسی کاربردی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر،1389، توسعه و انسان شناسی کاربردی، تهران: نشر افکار، 414 صفحه. کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی سومین کتابی است که ناصر فکوهی در زمینه توسعه تالیف کرده است . پیش از این دو کتاب « از فرهنگ تا توسعه»…

پاره های انسان شناسی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1385، پاره های انسان شناسی، مجموعه مقاله های کوتاه ، نقد ها و گفت و گو های انسان شناختی، تهران: نشر نی، 728 صفحه. انسان شناسی علمی زنده، پویا و رو به رشد است که با حرکت از محور انسان، این موجود شگفت…

حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)

گروه کتاب و رسانه بتلهایم، شارل، 1381، حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 416 صفحه. استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در…

در هزارتوهای نظم جهانی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1384، در هزارتوهای نظم جهانی، تهران: نشر نی. این کتاب در کنار کتاب «از فرهنگ تا توسعه» (نشر فردوس) و کتاب «انسان شناسی و توسعه» (نشر افکار) یکی از سه کتاب اساسی است که نگارنده به موضوع توسعه و روابط…

در آمدی بر انسان شناسی

گروه کتاب و رسانه ریویر، کلود، در آمدی بر انسان شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی ، چاپ پنجم، 1384، 312 صفحه + واژه‌نامه فارسی، فرانسه، انگلیسی + فهرست پایگاه‌های اینترنتی + نمایه دربارة کتاب در کتاب حاضر، پس از نگاهی به مفاهیم و روش…