مرور رده

کارشناسی

معرفی واحد درسی انسان‏شناسی شهری

عنوان انگلیسی: Urban Anthropology تعداد واحد: 2 نوع درس: نظری (اجباری) پیش نیاز: انسان‏شناسی فرهنگی شرح درس: انسان‏شناسی شهری یکی از شاخه‏ های انسان شناسی فرهنگی است که در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. این شاخه، عمدتا…

معرفی واحد درسی انسان‏شناسی سیاسی

عنوان به انگلیسی: Political Anthropology تعداد واحد: 2 پیش نیاز: انسان‏شناسی فرهنگی نوع درس : نظری(اجباری) شرح درس: درس انسان شناسی سیاسی به یکی از شاخه ‏های مهم انسان‏شناسی فرهنگی اختصاص دارد که از ابتدای این علم اهمیتی ویژه…

معرفی واحد درسی جامعه و فرهنگ

عنوان به انگلیسی: Culture and Society تعداد واحد: 2 پیش نیاز: ندارد نوع درس: نظری شرح درس: در این درس تلاش می شود دانشجویان با اساسی ترین مفاهیم و مباحث و روند های نظری در حوزه فرهنگ آشنا شوند . فرهنگ امروز به موضوعی محوری تبدیل…

معرفی واحد درسی فرهنگ و توسعه

عنوان به انگلیسی: Culture and development تعداد واحد: 2 نوع درس: نظری(اجباری) پیش نیاز: انسان شناسی فرهنگی شرح‏ درس: فرهنگ و توسعه که در برنامه آموزشی برخی از دانشگاه‏های جهان با عنوان ”انسان‏شاسی توسعه“ نیز شناخته می شود، به…

معرفی واحد درسی نظریه‏ های انسان شناسی

عنوان درس به انگلیسی: ‏Theories of Anthropology تعداد واحد: 2 نوع درس: نظری(اجباری) پیش نیاز: تاریخ انسان شناسی شرح درس: درس نظریه ‏های انسان شناسی، در تکمیل درس تاریخ انسان‏شناسی، دانشجویان را با طیف گسترده نظریه‏ ها در علم…

معرفی واحد درسی تاریخ انسان شناسی

عنوان درس به انگلیسی: Introduction to Antyhopology تعداد واحد: 2 پیش نیاز: مبانی انسان‏شناسی شرح درس: این درس دو واحدی درآمدی است برای ورود به بحث نظریه ‏های انسان شناسی و پیش ‏نیاز آن درس به حساب می آید. تاریخ انسان شناسی، پس از…

راهنمای درس انسان شناسی شهری

نیم ترم اول سال تحصیلی 1385-86 همچون ترم های گذشته در این نیم ترم نیز یک موضوع اصلی و پایه ای وجود دارد که کارهای تحقیق و اتنوگرافی ها بر گرد آن انجام می گیرند. موضوع این ترم عبارت است از : ” پیک نیک به مثابه یک رفتار اجتماعی“‌. این…

نمونه سئوالات درس “فرهنگ و توسعه”

دورة کارشناسی انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم سال دوم 1383-84 زمان: 60 دقیقه (14 نمره + 6 نمره تحقیق) 1- جهانی شدن سیاسی را تشریح کنید(3 نمره) 2- جهانی شدن را در دو بعد فرهنگی تشریح کنید(4 نمره) 3- آیا دفاع…

نمونه سئوالات درس “جامعه و فرهنگ”

کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)- نیم سال اول 1384-85 زمان: 90 دقیقه (20 نمره) 1- بیگانه‌ترسی (xenophobia) چه رابطه‌ای با رشد یا عدم رشد فرهنگی دارد؟(4 نمره) 2- جهانی شدن مدرن چه تغییراتی با چه پی‌امدهایی…

نمونه سئوالات درس”مبانی انسان‌شناسی”

دوره کارشناسی انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیم سال دوم 1383-84 زمان: 90 دقیقه (20 نمره) 1- مفهوم ضربة فرهنگی را تشریح کنید(3 نمره) 2- انواع خانواده را از لحاظ مکان پس از ازدواج تعریف کنید(2 نمره) 3- سه مفهوم…