مصاحبه (۶): مصاحبه با پرسش های باز و بسته

مصاحبه با پرسش های باز این نوع از مصاحبه به خصوص برای پژوشگر، الزام آور است که باید پرسش هایی دقیق و مشخص شده از پیش مطرح کند، اما فرد مورد مصاحبه هنوز آزاد است که به گونه ای که مایل است به این پرسش ها پاسخ دهد، هر چند که باید چارچوب پرسش…

مصاحبه (۵): مصاحبه با پرسش های آزاد یا هدایت شده و مصاحبه متمرکز

مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی روش شناسان بر سر تفاوت های ظریف این دو گونه از فن مصاحبه، از لحاظ میزان آزادی و عمق آنها با یکدیگر توافق ندارند. در هر دو مورد این مصاحبه های با پرسش های زیاد، فرموله نشده از قبل، که صرفا مضمون های آنها…

واژه نامه بوردیو (۲۲): حس مکان خویشتن

حس مکان خویشتن « هر کنشگری دارای یک شناخت عملی از موقعیت خویش در فضای اجتماعی، یعنی به تعبیر گافمن از «sense of one's place » یعنی حس مکان خویشتن( مکان بالقوه و بالفعل) است که به حس مکان یابی بدل می شود، یعنی حسی که به کنشگر تجربه مکان…

مصاحبه (۴): مصاحبه بالینی و مصاحبه عمیق

مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی مصاحبه بالینی و روانکاوانه یا روان درمانی در این گونه مصاحبه تعداد اندکی پرسش مطرح می شد و فرد مورد مطالعه است که بخشی از خاطرات یا موضوع هایی را که مایل است، برای سخن گفتن انتخاب می کند. در اغلب موارد این…

عکس برداری

استفاده از عکس در کار پژوهش اتنوگرافیک به قرن نوزده می رسد و از همان آغاز، انسان شناسان تمایل داشتند یافته ها و مشاهدات خود را به تصویر در آوردند. با این وجود در نخستین عکس هایی که به ما رسیده اند، و اغلب نه حاصل کار انسان شناسان بلکه ثمره…

مواد اتنوگرافیک در کار تحقیق

در هر کار انسان شناختی یکی از انتظاراتی که از پژوهشگر می رود بخشی از کار اوست که می توان به آن کار مردم نگارانه یا کار اتنوگرافیک اطلاق کرد. منظور از این قسمت کار، تحقیق یا پژوهش در هر سطحی که باشد ( چه یک تحقیق درسی، یک پژوهش میدانی، یک…

ژاک دریدا: از دست دادن یک دوست ویک شاهد بی نظی

ترجمه ناصر فکوهی بوردیو دوستی بسیار قدیمی بود که خاطرات بی شماری با هم داشتیم. روابط دوستی ما که همواره بسیار پر بار و تنگاتنگ بود، گاه نیز به تنش و البته نمی توان انکار کرد ، به مشکل بر می خورد. من از شنیدن خبر مرگ او زیر و رو شدم. آشنایی…

واژه نامه بوردیو ۹: زبان / دوکسا

زبان (Langue) زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار برای نوشتن هستند، و دستور زبان نویسان و اساتیدی که قواعد آن و نحوه قرار گرفتن آن قواعد را در زبان مشخص می کنند و بدین ترتیب زبان یک رمز (کد) است به معنای اعدادی که امکان…

واژمه نامه بوردیو ۸: بازتابندگی

شکلی از بازتابندگی که مورد نظر من است، شکلی پرسمان برانگیز (پروبلماتیک ) است زیرا به صورتی اساسی ضد خود شیفته گرا(anti-narcissique) است. نبود جذابیت و حالت تا اندازه ای اندوهبار که در بازتابندگی واقعا جامعه شناسانه دیده می شود بدان دلیل است…

واژه نامه بوردیو ۶ : عشق

ناصر فکوهی نوعی حالت آرامش معجزه آسا که در آن ظاهرا سلطه، خود زیر سلطه می آید(...) بی شک عشق را بسیار به ندرت می توان در کامل ترین شکل آن یعنی آنچه عشق «مجنون وار» یا «دیوانه وار» نامیده اند و مرزی تقریبا هرگز دست نایافتنی است، به دست…