نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ ژرژ پمپیدو ۱

«نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / تهیه و تنظیم: حامد کلجه ای / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ