مرور

ویدئو

معرفی کتاب روزگار کرونا

معرفی کتاب: روزگار کرونا نویسنده: ناصر فکوهی ناشر: پل فیروزه این کتاب شامل مجموعه مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های این انسان‌شناس در ماه‌های ابتدایی شیوع کووید -۱۹ عمدتاً در فاصله اسفند ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ است. این کتاب در سه فصل به رشته…

خود اتنوگرافی

در این ویدیو به یکی از روش‌های روایی در انسانشناسی برای تحقیق کیفی اشاره می شود. خود اتنوگرافی یعنی استفاده از سرگذشت و تجربه مستقیم پژوهشگر برای توصیف و تحلیل موضوع پژوهش