معرفی واحد درسی تاریخ انسان شناسی

عنوان درس به انگلیسی: Introduction to Antyhopology

تعداد واحد: ۲

پیش نیاز: مبانی انسان‏شناسی

شرح درس: این درس دو واحدی درآمدی است برای ورود به بحث نظریه ‏های انسان شناسی و پیش ‏نیاز آن درس به حساب می آید. تاریخ انسان شناسی، پس از بررسی و تشریح اندیشه‏ های انسان شناختی پیش از قرن نوزدهم میلادی، بر چگونگی شکل گیری این علم در نیمه قرن نوزده و تحول آن تا امروز از خلال شاخه‏ های تخصصی آن و همچنین از خلال تقسیم بندی‏های ملی آن در کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا ، فرانسه و … می پردازد. در این درس همچنین تلاش می شود چارچوب های تاریخی نظریات تشریح و تحلیل شوند.

اهداف: هدف اساسی درس تاریخ انسان شناسی، آشنا کردن دانشجویان با تاثیرگذاری عوامل و داده ‏های تاریخی بر شکل گیری و تحول نظریه ‏ها و اندیشه ‏های انسان شناختی است. هر دوران تاریخی به دلایل خاصی به برخی از نظریه‏ ها شکل داده و آنها را تقویت کرده و برعکس برخی دیگر را کنار گذاشته است. آشنایی با تاریخچه اندیشمندان و نظریه ‏پردازان و بنیانگذاران و دست اندرکارن این علم نیز از اهداف دیگر درس انسان‏شناسی می باشد.

روش: روش مورد استفاده در این واحد، روش اسنادی و کار بر روی منابع مکتوب است. دانشجویان در طول دوره با استفاده از مباحث کلاس به منابع دست اول تاریخی و همچنین تحلیل های گوناگونی که از سیر تاریخچه انسان شناسی داده شده است رجوع می کنند.

کاربرد: کاربرد تاریخ انسان‏شناسی بیش از هر چیز در درک نظریه ‏های پیچیده فرهنگی و ارائه راهکارهای کوتاه و میان مدت و به ویژه راهبردهای درازمدت بدون شناخت تجارب پیشین و پیآمدهایی که داشته ‏اند امکان پذیر نیست. از این رو در درس تاریخ انسان شناسی تلاش می شود نه فقط رابطه مکان‏ها و زمان‏های تاریخی با اندیشه‏ ها روشن شود بلکه موقعیت‏ها، دستاوردها و پی‏آمدهای این روابط نیز همراه با دلایل آنها تحلیل شده و مورد بحث قرار گیرند.

سرفصل دروس:

۱- مباحث مقدماتی، آشنایی با محتوای درس، سرفصل‏ها، اهداف، کاربردها و روش کار
۲- اندیشه انسان‏شناختی در دوره باستان(شامل : الف- اندیشه دینی، بودیسم، مزداگرایی، مسیحیت، یهودیت و اسلام؛ و ب- اندیشه فلسفی در یونان و رم باستان)
۳- اندیشه انسان‏شناختی در قرون وسطی( الف- قرون وسطای مسیحی)
۴- اندیشه انسن شناختی در قرون وسطی( ب- قرون وسطای اسلامی)
۵- اندیشه انسان‏شناختی در دوره نوزایی (رنسانس) ( میسیونر‏ها و جهانگردان)
۶- اندیشه انسان شناختی در عصر روشنگری(بیگانه‏گرایی، اندیشه انقلاب، و…)
۷- آغاز علم انسان‏شناسی و موقعیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس آن در قرن نوزده
۸- تاریخ انسان شناسی در قرن بیستم(الف- پیش از جنگ جهانی دوم)
۹- اندیشه انسان شناسی در قرن بیستم(ب- پس از جنگ جهانی دوم)
۱۰- انسان‏شناسی بریتانیا
۱۱- انسان شناسی فرانسه
۱۲- انسان شناسی آلمان و اتریش
۱۳- انسان شناسی آمریکا
۱۴- انسان‏شناسی شوروی سابق و اروپای شرقی
۱۵- انسان شناسی در کشورهای در حال توسعه کنونی
۱۶- چشم‏انداز اینده انسان شناسی
۱۷- جمع بندی و نتیجه گیری