معرفی واحد درسی انسان‏شناسی سیاسی

عنوان به انگلیسی: Political Anthropology

تعداد واحد: ۲

پیش نیاز: انسان‏شناسی فرهنگی

نوع درس : نظری(اجباری)

شرح درس: درس انسان شناسی سیاسی به یکی از شاخه ‏های مهم انسان‏شناسی فرهنگی اختصاص دارد که از ابتدای این علم اهمیتی ویژه داشته است. مطالعه بر اشکال مختلف قدرت، چگونگی انباشت، تداوم و تمرکز و توزیع قدرت در جوامع غیر دولتی و چگونگی تحول اشکال ابتدایی قدرت سیاسی به اشکال پیشرفته ‏تر و به دولت از مسائل محوری مورد بحث در انسان شناسی سیاسی است. انسان شناسی سیاسی همچنین به روابط متقابل و تاثیرگذاری های حوزه سیاسی با حوزه‏ هایی چون نظام خویشاوندی، نظام ایدئولوژیک و نظام اقتصادی در جوامع مختلف می پردازد. و در جوامع مدرن نیز به تداوم تاثیر گذاری اشکال ابتدایی و غیر متعارف سازمان یافتگی روابط قدرت توجه دارد.

اهداف: هدف اساسی درس انسان شناسی سیاسی آشنا ساختن دانشجویان با چگونگی پیدایش قدرت در جوامع انسانی (بحث منشاء) و چگونگی تحول این قدرت از اشکال ساده و ابتدایی به اشکال پیچیده و سازمان یافتگی‏های گسترده دولتی است. در این درس دانشجویان با طبقه بندی قدرت بر اساس مشخصات فیزیکی و زیستی، مشخصات اکتسابی و فرهنگی و قشربندی های اجتماعی و غیره آشنا می شوند و می توانند موقعیت های متفاوت و پیچیده فرهنگی را در رابطه با حوزه سیاسی تحلیل کنند.

روش: روش اصلی مورد استفاده در این درس، روش نظری و اسنادی است که دانشجویان با دنبال کردن منابع معرفی شده و مباحث مطرح شده در کلاس دنبال خواهند کرد. در عین حال، انجام پروژه‏های کوتاه مدت پژوهشی به صورت کار تحقیقی تشویق شده و می تواند به صورت کمکی در چارچوب درس و زیر نظر استاد به انجام برسد.

کاربرد: کاربرد اصلی انسان شناسی سیاسی، استفاده از آن برای تقویت توسعه سیاسی در کشورهای در حال توسعه و کمک به از میان بردن مشکلات سیاسی در کشورهای توسعه یافته است. کشورهای گروه نخست عموما با مشکل ساختن دولت ملی و به وجود آوردن هماهنگی میان هویت های محلی با هویت ملی به دلیل وجود تنوع های فرهنگی سروکار دارند . و در گروه دوم نیز در سالهای اخیر به دلیل به وجود آمدن تکثر های فرهنگی بسیار بالا حوزه سیاسی با مشکلات زیادی در توزیع قدرت و کاهش نابرابری های اجتماعی سروکار دارد و اغلب این امر به تنش های متفاوت اجتماعی و قومی و فرهنگی منجر می شوند که از انسان شناسان برای حل آنها کمک خواسته می شود.

سرفصل دورس
۱- معرفی درس، ارائه سرفصل ها، منابع و مباحث کلی
۲- تاریخچه انسان شناسی سیاسی(الف – در کشورهای توسعه یافته)
۳- تاریخچه انسان شناسی سیاسی( ب: در کشورهای در حال توسعه)
۴- تعریف حوزه سیاسی و امر سیاسی( سازوکار های قدرت سیاسی )
۵- منابع قدرت: منابع انتسابی و منابع اکتسابی
۶- قدرت و جنسیت
۷- قدرت و سلسله مراتب سنی
۸- قدرت و هویت های قومی، محلی، دینی
۹- قشربندی های اجتماعی – فرهنگی و قدرت ( الف: موقعیت شغلی – اقتصادی)
۱۰- قشربندی های اجتماعی – فرهنگی و قدرت ( ب: امتیازات فرهنگی- اجتماعی)
۱۱- اشکال ابتدایی قدرت سیاسی: دسته ها و رئیس سالاری ها
۱۲- منشا ‏دولت و اشکال ابتدایی آن
۱۳- تحول دولت و اشکال آن از ابتدا تا دولت مدرن
۱۴- تداوم اشکال ابتدایی قدرت سیاسی در دولت های مدرن
۱۵- آیین های قدرت
۱۶- جمع‏بندی و نتیجه گیری