مرور برچسب

گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه

جوانی واژه ای بیش نیست ( بخش آخر)

بخش سوم و پایانی - در طبقات مردمی، این جوانان خود را در چارچوب دنیای کار، در چنگ گروهی از گسست ها می یابند. - البته ممکن است کسی در نظام تحصیلی به اندازه کافی قوی باشد و بتواند ( در ذهن خود ) با جهان کار قطع رابطه کند، بدون آنکه آنقدر…

جوانی واژه ای بیش نیست(۲)

ترجمه ناصر فکوهی بخش دوم - آیا آنچه سبب این نوع از تداوم شد که در آن تفاوت مشخص تری میان طبقات اجتماعی وجود نداشت، تغییر نظام آموزشی نبود ؟ - یکی از عوامل این به هم ریختگی تقابل ها میان تفاوت های جوانان بر اساس طبقه اجتما عی، در…

«جوانی» واژه ای بیش نیست(۱) ( گفتگو)

ترجمه ناصر فکوهی گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه که نخستین بار در کتاب « جوانان و نخستین فرصت شغلی » پاریس، انجمن آژ، 1978، صص. 520-530 به چاپ رسید و سپس در کتاب بوردیو با عنوان «مسائل جامعه شناسی» ، پاریس ، انتشارات مینویی،…