مرور برچسب

کمی گرایی

کمی گرایی و کیفی گرایی

زمانی که بحث از روش در علوم اجتماعی پیش می‌آید، بلافاصله یک طبقه‌بندی دوگانه مطرح می‌شود که این روش‌ها را به روش‌های کمی و روش‌های کیفی تقسیم می‌کنند و تا اندازه‌ای نیز به صورت از پیش تعیین شده روش‌های کمی را خاص جامعه‌شناسی و روش‌های کیفی…