مرور برچسب

کار فرهنگی

نجات خود یا نجات دیگران

امروز دوستی می‌پرسید: چرا این همه «کار» می‌کنی؟ فکر کردی اصلا کسی «این‌ها» را می‌خواند؟ گفتم: نمی‌دانم، امروز مثل کشتی‌شکستگانی هستیم که در آب‌های سرد اقیانوس رها شده‌ایم؛ کار کردن، گفتن و نوشتن برای من دو دلیل دارد، شاید هردوشان هم،  …