مرور برچسب

چشمان پوست

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۹): نظام حسی و مکان هویت

پرسمان ِ یوهانی پالاسما در «چشمان پوست» (1996)، از مهم‌ترین مباحثی است که تاکنون در معماری و شهرسازی ِ مدرن مطرح شده. بر پایه نظرات او می‌توان گفت: اگر بر این باور باشیم که روابط ما با فضای معماری‌/‌ساخته شده، افزون بر بُعد زمان…