مرور برچسب

پسامدرنیسم

پاره‌های اندیشه و هنر (۲۱): چرخش تاریخی انسان شناسی

 آلن بارنارد/ برگردان ناصر فکوهی پس از مرگ رادکلیف براون در سال 1955، انسان‌شناسی بریتانیا چهار جهت‌گیری متفاوت پیدا می‌کند. برخی از اندیشمندان در نسل بعدی صرفا راه رادکیف براون را در پژوهش ادامه می‌دهند(‌به خصوص فورتس و تا اندازه‌ای…

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (Utilitas) ، زیبایی (Venustas) و استحکام (Firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این باور را ترویج می‌کردند که به مثلثی زرین رسیده‌اند، رکن سوم در معماری مدرن…