مرور برچسب

هویت فرهنگی

در هم آمیختگی فرهنگی

در هم آمیختگی فرهنگی ژان لوامسل / برگردان ناصر فکوهی   ژان لوامسل(Jean-Loup Amselle) انسان‌شناس فرانسوی‌، مدیر پژوهشی در مدرسه عالی مطالعات اجتماعی است و تخصص او عمدتا در حوزه تداخل و آمیز ش فرهنگ‌ها است. او از جمله  کتاب «…

وقتی تاریخ حافظه را می سازد در گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا ماهری همه ما درگیر ساختن روایت‌های ذهنی بر اساس احساسات درونی تلخ و شیرین به اشیاء، اشخاص و موقعیت‌های گذشته هستیم و آن را امری شخصی تلقی می‌کنیم و از روایت‌هایی که بر اساس حافظه‌ جمعی ملتی شکل می‌گیرد، غافل هستیم. ناصر فکوهی استاد…

پرسش از فرهنگ (۵۳): هویت فرهنگی چیست؟

هیچ فرد و به خصوص هیچ گروه اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد مگر آنکه خود یا دیگران برای وی یک یا چند «هویت فرهنگی» تعریف کرده باشند و او بتواند خود را خواسته یا ناخواسته بازشناسایی کند. بدین ترتیب منظور از هویت فرهنگی، مجموعه ای از مولفه…

پرسش از فرهنگ(۳۸): هویت فرهنگی چیست و مولفه هایش کدامند؟

چنین پرسشی را نمی توان بدون در نظر گرفتن چارچوب های نظری متفاوتی که یک جامعه شناس یا یک انسان شناس خود را درون آنها تعریف و نگاهش را بر پدیده ها بیرونی تبیین می کند، پاسخ داد. با این مقدمه آنچه در پاسخ ما باید بدان توجه داشت، ریشه گرفتن…