مرور برچسب

هویت فرهنگی

وقتی تاریخ حافظه را می سازد در گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا ماهری همه ما درگیر ساختن روایت‌های ذهنی بر اساس احساسات درونی تلخ و شیرین به اشیاء، اشخاص و موقعیت‌های گذشته هستیم و آن را امری شخصی تلقی می‌کنیم و از روایت‌هایی که بر اساس حافظه‌ جمعی ملتی شکل می‌گیرد، غافل هستیم. ناصر فکوهی استاد…

پرسش از فرهنگ (۵۳): هویت فرهنگی چیست؟

هیچ فرد و به خصوص هیچ گروه اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد مگر آنکه خود یا دیگران برای وی یک یا چند «هویت فرهنگی» تعریف کرده باشند و او بتواند خود را خواسته یا ناخواسته بازشناسایی کند. بدین ترتیب منظور از هویت فرهنگی، مجموعه ای از مولفه…

پرسش از فرهنگ(۳۸): هویت فرهنگی چیست و مولفه هایش کدامند؟

چنین پرسشی را نمی توان بدون در نظر گرفتن چارچوب های نظری متفاوتی که یک جامعه شناس یا یک انسان شناس خود را درون آنها تعریف و نگاهش را بر پدیده ها بیرونی تبیین می کند، پاسخ داد. با این مقدمه آنچه در پاسخ ما باید بدان توجه داشت، ریشه گرفتن…