مرور برچسب

هوشیاری نسبی

از هوشیاری نسبی تا حماقت مطللق

در تاریخ تجربیات نظری و به ویژه ایدئولوژیک انسانی در دو قرن اخیر، تقریبا هر زمان با مقولاتی از نوع مطلق روبرو بوده ایم به صورتی همزمان با حماقت و تحمیقی هم وزن آن نیز برخورده ایم. از همین روست که در گفتمان روشنفکرانه و علمی، شک و تردید ،…