مرور برچسب

هنر دیاسپورایی

هنر دیاسپورایی به مثابه عامل هویت سازی جماعتی (بخش سوم)

گونه شناسی هنرها و قابلیت هویت‌سازی دایاسپورایی پرسش اساسی دیگری که می‌توان در اینجا طرح کرد رابطه گونه‌شناسی هنرها ( با در نظر گرفتن ادبیات به عنوان نوعی هنر بیان و ساخت گفتمان در امر زیبا) با بازتولید هویت دایسپورایی چیست؟ آیا می‌توان…

هنر دیاسپورایی به مثابه عامل هویت سازی جماعتی (بخش دوم)

مفهوم دایاسپورا در جهان معاصر بحث نخست ما به تعاریف مربوط می‌شود و در اینجا به طور خاص چند تعریف ‌و مفهوم را در نظر داریم نخست مفهوم «دایاسپورا»(diaspora) ، دیگر مفهوم «هویت جماعتی» و سرانجام خود مفهوم «هنر» در رابطه با دو مفهوم نخست.…

هنر دیاسپورایی به مثابه عامل هویت سازی جماعتی (بخش اول)

امروز(2010) حدود 200 میلیون نفر در حالت مهاجرت در جهان زندگی می‌کنند که از این رقم بخش اعظم آنها در میان کشورهای جهان سوم در جابه جایی بوده‌اند و تنها بخش کوچکی از آنها به کشورهای توسعه‌یافته راه می‌یابند. سیستم جهانی در طول چند…