مرور برچسب

نقد فرهنگی

رویای «شدن»؛ کابوس «بودن»

در برابر این پرسش که «وضعیت فرهنگی جامعه ما چگونه است؟» می‌توان پاسخ‌هایی کلی داد و بنا بر اینکه خود در چه جایگاهی باشیم به ویژه در کدام گوشه از موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه‌مان ایستاده باشیم، ارزیابی‌هایی به ‌شدت متفاوت عرضه کرد.…