مرور برچسب

نفرت و کینه توزی

عکس فوری (۲۸۱): گرگ خشمگین و فرشته گمراه

عکس فوری (281) / گرگ خشمگین و فرشته گمراه: جهان در آستانه سقوط در دوزخ جنگ (تصویر: پیروزی مرگ، پیتر بروگل، 1562) چشم‌اندازها تیره‌اند و داستان خوشی در کار نیست: در قرن شانزده، هابز که جمله «انسان گرگ انسان است» را به او نسبت داده‌اند…