مرور برچسب

نظام آموزش و پژوهش در ایران

درباره نظام آموزش و پژوهش در ایران در گفتگو با ناصر فکوهی

محمد نجفی به عنوان نخستین سؤال نظر شما درباره پیوند نظام‌ آموزشی پیش از دانشگاه و نظام ‌آموزش‌ عالی و تأثیر آن بر آموزش، پژوهش و اشتغال چیست؟ نظام آموزشی به باور من باید نظامی یکپارچه باشد که به صورتی منطقی پایینترین مقاطع را به…