مرور برچسب

نخبگان هنری

وقتی چراغ هنر خاموش می شود

از شهریور 1401 و آغاز ناآرامی‌ و اعتراض‌ها و مطالباتی که بسیاری از جوانان ما را به خیابان‌ها کشاند، گروه‌های زیادی از  مردم و کنشگران محافل هنری و فرهنگی نیز به میدان آمدند. آن‌ها تمایل داشتند تا هم مطالبات ِ انباشت شده چند‌ ده ساله خود را…