مرور برچسب

معناشناسی

پاره های اندیشه و هنر (۸): کلود لوی استروس و از خود تا دیگری

برگردان ناصر‌ فکوهی هرچند استروس را عمدتاً با سهم بزرگى كه در پايه ‏گذارى مكتب ساختارگرايى در فرانسه داشت و از خلال آثارى بنيادين، چون انسان‏شناسى ساختارى و اسطوره ‏شناسی ها  می ‏شناسند،اما تأثير فكرى او بسيار فراتر از مرزهاى انسان‏شناسى…