مرور برچسب

مسائل پساجنگ

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش دوم)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   1ـ2ـ فصل دوم: رابطه‌ی تاریخ و مقولات تاریخی با نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی 1ـ2ـ1ـ ضرورت تحلیل نظام‌مند و کاربست نظریه‌های فرهنگی در تبیین رابطه‌ی فرهنگ و تاریخ…