مرور برچسب

لوی استروس

پاره های هنر(۴۸)، لوی استروس: نقش ِ متناقض آزادی در خلاقیت هنری

به نظر من برای آنکه آزادی، مفهوم و محتوایی داشته باشد، نباید و نمی توان آن را در خلاء تجربه کرد. آزادی، همواره به معنای رودررویی با موانع گوناگون و از سر راه برداشتن آنها بوده است. هیچ چیز به باور من، نمی تواند سخن همکارم در کلژ دو فرانس،…

پاره های هنر (۹): لوی استروس : اثر نقاشی و زبان: همسازی دوگانه

برگردان ناصر فکوهی نقاشی شایسته آن است که یک زبان نامیده شود؛ زیرا همچون هر زبانی از رمزگزاری خاصی تشکیل شده که جمله های آن در برگیرنده واحدهای کمتری هستند اما خود به مثابه واحدی برای ترکیب های بزرگتری به کار می روند. با این همه، یک…

ساختار گرایی، اسطوره و موسیقی

(نصویر: آرنولد شئونبرگ) لوی استروس، ساختار را نوعی الگو می داند که دست کم چهار ویژگی داشته باشد: نخست آنکه از اجزایی تشکیل شود که تغییر یکی از آنها دیگر اجزا را نیز دگرگون کند؛ دوم آنکه بتوان آن را در گروهی از دگرگونی ها جای داد که به…