مرور برچسب

قطار

ناصر فکوهی بوطیقای شهر – بخش ۵۵

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه سکوی پشتی برای پایان دادن به این موضوع، باید به تصویر واپسینی اشاره کنیم که اصل و اساس مضمون مورد بررسی ما را تأیید خواهد کرد‌. موضوع ورود به شهر از سکوی پشتی قطار است که اغلب در…

بوطیقای شهر – بخش ۵۴

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه یک مشخصۀ ممتاز دیگر، از راه رسیدن جمعی بود. مسافران با چمدان‌هایشان، با امیدهایشان، با کودکانشان از قطار پیاده می‌شدند و در انبوه بی‌نظم خود به دیدار جمعیت دیگری می‌شتافتند که در ایستگاه در…