مرور برچسب

فضاهای شهری

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۳۳):در‌هم‌آمیزی یا جدایی‌گزینی شهری (بخش دوم)

 از این رو، زمانی که  متخصصان از این تز دفاع می‌کنند که در پهنه مسکونی یا در واحد مسکونی (مجتمع) بهتر آن است که ترکیبی شبیه به واقعیت متکثر اجتماعی به وجود بیاید ( برای نمونه تکثر ِ نژادی، فرهنگی، سبک زندگی) تا میزان تحمل اجتماعی…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۳۲): در‌هم‌آمیزی یا جدایی‌گزینی شهری(بخش اول)

   در نگاه نخست به نظر می‌رسد «درهم‌آمیزی» در برابر «جدایی‌گزینی» در فضای شهری، یک انتخاب روشن، در جهت عدالت اجتماعی و بالا بردن  قابلیت همزیستی، دگردوستی و انسجام اجتماعی باشد. اما در واقعیت ِ پهنه شهری، چنین نیست. روابط پویای اسکان و…

آیندۀ آن‌ها، امروز ما؛ امروز ما، آیندۀ نسل‌های بعد

از گزاره‌های معدودی که اکثر متخصصان علوم اجتماعی بر آن توافق دارند، یکی هم مفهوم ارزشِ شناختی و علمی و به‌خصوص کاربردیِ «آینده‌نگری» است. این به مفهوم زیر سؤال بردن شاخه‌ای نیست که با این عنوان به وجود آمده است، زیرا اغلب…

بوطیقای شهر – بخش ۴۹

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه ما منکر این امر نیستیم و مثال بالزاک به ما می‌آموزد که شرایط ضروری برای یک جای‌شناسی شهری را نمی‌توان به مطالعه‌ای تطبیقی دربارۀ میزان متناسب بودن ساختمان‌ها تقلیل داد. این را پیش از هر چیز…