مرور برچسب

فرانسه

اعدام

5 سال پیش با شروع دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران در فرانسه، وی به یکی از جسورانه ترین برنامه های پیشنهادی اش در دوران کارزار انتخاباتی، جامه عمل پوشاند و در 17 سپتامبر سال 1981 تنها چند ماه پس از شروع کار کابینه جدید، وزیر دادگستری او،…

در سوگ سیاست: فقر انتخاب، سارکوزی نماینده واحد راست فرانسه

امروز در کنگره بزرگی که در ورسای برگذار شد، حزب حا کم فرانسه (او.ام.پ.) با شرکت بیش از 80 ن هزار نفر و با ترتیب دادن یک نمایش بزرگ که ظاهرا با صرف هزینه چند میلیون یورویی در پی بازتولید الگویی امریکایی در فرانسه است، به تنها نامزد خود برای…