مرور برچسب

سنت و مدرنیته

طوفان ِ سنت و تعلیق ِ مدرنیته

نگاهی دیگر به «شطرنج باد» محمد رضا اصلانی در گفتگو با ناصر فکوهی ۱- شما در یکی از نوشته‌هایتان به دو گونه خوانش ممکن درونی و برونی از یک اثر هنری (به نقل از پیر بوردیو) اشاره کرده‌اید، آیا می‌توانید این بحث را اندکی درباره شطرنج باد باز…

خانواده ایرانی در برزخ سنت مدرنیته در گفتگو با ناصر فکوهی

امین یگانه ازدواج همچون بسیاری دیگر از کنش های اجتماعی – فرهنگی در ایران، در موقعیت گذار از سنتی ناشناخته و تخریب شده به مدرنیته ای بد فهمیده شده و مبهم قرار دارد. بنابراین ما میان نوعی سنت و مدرنیته قرار داریم که هر دو مشخصه اصلی شان در…