مرور برچسب

روح و بدن

نظریه های بدن (۴): نظریه های باستان (بخش چهارم)

نظریات بدن / بخش چهارم نظریه‌های باستان اما سوال این است که چه چیزی باید پاک و تطهیر شود؟ از میان بردن آلودگی، عملی نمادین برای دور کردن شیطان و برای دور کردن بدی است. به همین جهت است که در خود نظام‌های مادی ابزارهایی وجود…