مرور برچسب

رادکلیف براون

پاره‌های اندیشه و هنر (۲۱): چرخش تاریخی انسان شناسی

 آلن بارنارد/ برگردان ناصر فکوهی پس از مرگ رادکلیف براون در سال 1955، انسان‌شناسی بریتانیا چهار جهت‌گیری متفاوت پیدا می‌کند. برخی از اندیشمندان در نسل بعدی صرفا راه رادکیف براون را در پژوهش ادامه می‌دهند(‌به خصوص فورتس و تا اندازه‌ای…