مرور برچسب

دیاسپورای ایرانی

از آن سال های پرشور پاریس…گفتگو با ناصر فکوهی

زهره روحی تصویر: دانشجویان معترض بر فراز برج باستیل پاریس توضیح: صفحه دیاسپورای ایرانی از این پس بخشی را نیز به «مهاجران پیشین» اختصاص خواهد داد، از جمله کسانی که سال های بسیار زیادی را در کشورهای غیر از ایران اقامت داشته اند و…

تقابل فرهنگ ها در مهاجرت و پیامدهای آن: گفتگو با ناصر فکوهی

شرق تبعات فرهنگی –اجتماعی پدیده مهاجرت که در بین ما ایرانیان روند رو به رشدی داشته است ،چیست ؟ - ابتدا بر این نکته تاکید کنم که مهاجرت های گسترده از کشور مهاجر فرست ، به ندرت پدیده هایی «طبیعی» بوده اند و در اکثر قریب به اتفاق موارد…

پرسمانی به نام «دایاسپورای ایرانی»

واژه «دایاسپورا»(diaspora) از ریشه ای یونانی به معنای پراکندگی آمده و اشاره ای مستقیم به موقعیت قوم یهود پس از سقوط چند باره دولت یهود باستان دارد که سبب پراکنش یهودیان در سراسر عالم شد. این واژه از نیمه قرن بیستم به صورت مترادفی برای واژه…