مرور برچسب

دوره معاصد

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی: تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ (بخش اول)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ فصل سوم/ تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ / بخش یک/ جلسه یک/ مقدمه عمومی/ با همکاری فاطمه نوروی / مهر 1402 در این سمینار در دوازده جلسه به موضوع مرگ می‌پردازم.…