مرور برچسب

دستبرد علمی

دستبرد علمی و مدیریت آسیب زا

دستبرد علمی، در ایران و در جهان پیشینه ای طولانی دارد و البته در بسیاری موارد نیز حدود و مرزهای دقیق آن روشن نیست، چنانکه در طول تاریخ علم بارها آنچه گروهی آن را دستبرد علمی دانسته اند به وسیله گروهی دیگر صرفا یک اتفاق و یا نوعی همزمانی…