مرور برچسب

دانشنامه

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۱۱): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

M-O ترجمه اصغر ایزدی جیران   M M: در خویشاوندی، نماد موقعیت تبار‌‌‌شناختی مادر. مکتب منچستر (Mancheseter school): در انسان‌شناسی، گروهی از انسان‌شناسان (شامل ویکتور ترنر† و کلاید میشل) مرتبط با دانشکده منچستر که…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۱۰): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(10) فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی I-L ترجمه اصغر ایزدی جیران I شمایل، شمایلیت (icon, iconicity): در نشانه‌شناسی†، یک شمایل نشانه‌ای است که شکل فیزیکی‌اش در برخی از شیوه‌ها شبیه آنچه که…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۹): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

F-H ترجمه اصغر ایزدی جیران F ف (F): در خویشاوندی، نماد موقعیت تبارشناختی پدر. بازخورد (feedback): در نظریه نظام‌ها†، به سازوکاری اطلاق می‌شود که در کنش‌های حاصل یک نظام سیبرنتیک†، معمولاً هنگامی که یک تاثیر…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۸): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی D-E

D-E ترجمه اصغر ایزدی جیران D D: در خویشاوندی، نماد دختر. ساخت‌شکنی (deconstruction): اصطلاح ژاک دریدا† برای استراتژی‌ای از تحلیل انتقادی که جهت رمزگشایی از فرض‌های متافیزیکی اساسی در یک متن خاص به…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۷): فرهنگ تشریحی واژگان تخصصی

A-C ترجمه اصغر ایزدی جیران A جدا تبار (ablineal): خویشاوندی هم‌خونی که نه خطی† است و نه هم‌خطی. بومی (aboriginal, Aboriginal): زاده و اهل محل یا مکانی معین بودن. این واژه هنگام ارجاع به بومیان استرالیا با…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۶): فهرست نویسندگان به انگلیسی به ترتیب الفبایی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ فهرست نویسندگان به انگلیسی به ترتیب الفبایی…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۵): نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ بخش پنجم / نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی این…

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۴): نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی L-Z

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ بخش چهارم / نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی L-Z …