مرور برچسب

حوزه بین رشته ای

گزارش جلسه «انسان شناسی و عصب پژوهی، چشم انداز یک حوزه بین رشته ای»

گروه اخبار مرکز آموزشی و درمانی شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دویست و هفدهمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی خود را با همکاری «انسان شناسی و فرهنگ» با عنوان «انسان شناسی و عصب پژوهشی، چشم انداز یک حوزه بین رشته ای» روز…