مرور برچسب

جهان پس از کرونا

آرزوهای کوچکی برای جهان پس از کرونا

برای پاسخ به این پرسش که «جهان پس از کرونا چگونه خواهد بود؟»، ابتدا نیاز به داشتن دو پاسخ به دو پرسش داریم که به نظر من بسیار ساده تر از پاسخ به پرسش اول هستند: اول آن‌که: «جهان پیش از کرونا دقیقا چه چیزی بود که پس از آن باشد؟» و دوم…