مرور برچسب

جنبش زنان

سازوکار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی با نگاهی به موقعیت زنان در ایران

سازوكار ”تبعيض مثبت“ به مثابة ابزار  محروميت زدايي  با نگاهي به موقعيت زنان در ايران چكيده: يكي از سازوكارهايي كه بيشترين تاثير را در تغيير وضعيت گروه‌هاي اقليتي و محروم در جوامع كنوني در طول سال‌ها پس از جنگ جهاني دوم داشته،‌ سازوكاري است…