مرور برچسب

توهمات تاریخی

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش پنجم): توهم خود‌بزرگ‌بینی

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/  مقدمه / بخش پنجم توهم خود‌بزرگ‌بینی مسئله بسیار مهم و در درجه نخست  در خودبزرگی‌بینی گونه‌ای طبقه‌بندی بر اساس داروینیسم اجتماعی است. اینکه انسان‌ها متفاوت هستند جای شک ندارد: انسان‌ها…

ده توهم بزرگ تاریخ معاصر ایران

تاریخ معاصر ایران در فرایندی قرار می‌گیرد که جهان در آن شاهد چرخش بزرگی از نظام‌های استعماری به نظام‌های مبتنی دولت- ملت‌ها در جهان سوم نیز هستیم: این نظام‌ها یا به دست خود استعمارگران پیشین به وجود می‌آیند (همچون اغلب کشورهای عربی منطقه…