مرور برچسب

تقدس بدن

نظریات بدن (بخش پانزدهم): از رنسانس تا روشنگری

این بخش از شروع رنسانس تا شروع انقلاب فرانسه، از نظر زمانی تقریباً از قرن پانزده تا اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم، را شامل می‌شود و در برخی موارد نیز شاهد آن بوده‌ایم که برای آغاز رنسانس سال خاصی را در نظر گرفته‌اند. برای…