مرور برچسب

ایستگاه راه اهن

بوطیقای شهر – بخش ۵۴

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه یک مشخصۀ ممتاز دیگر، از راه رسیدن جمعی بود. مسافران با چمدان‌هایشان، با امیدهایشان، با کودکانشان از قطار پیاده می‌شدند و در انبوه بی‌نظم خود به دیدار جمعیت دیگری می‌شتافتند که در ایستگاه در…