مرور برچسب

ایدئولوژی بیگانه ترسی

وقتی چراغ هنر خاموش می شود

از شهریور 1401 و آغاز ناآرامی‌ و اعتراض‌ها و مطالباتی که بسیاری از جوانان ما را به خیابان‌ها کشاند، گروه‌های زیادی از  مردم و کنشگران محافل هنری و فرهنگی نیز به میدان آمدند. آن‌ها تمایل داشتند تا هم مطالبات ِ انباشت شده چند‌ ده ساله خود را…

هنر ایدئولوژیک آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

روز دوشنبه 10 خرداد 1389 نشستی در دانشگاه هنر تهران برگزار شد که در آن ناصر فکوهی، سخنرانی خود را با عنوان «تحلیل هنر سیاسی – ایدئولوژیک آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا امروز» ارائه داد. این سخنرانی به همراه نمایش تعداد زیادی از تصاویر مربوط…